image vide Champagne afbeelding Champagne afbeelding Champagne afbeelding
Blazoen van Champagne FRÉZIER
CHAMPAGNE
Denis FRÉZIER
Artisan  du  terroir

Wettelijke bepalingen


Op grond van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de economie, delen wij u de volgende informatie mee:

Uitgever van de website:
• Handelsnaam : Champagne Denis FRÉZIER
• Adres : 50 Rue Gaston POITTEVIN– 51530 - Monthelon
• Telefoon : +33 (0)3 26 59 70 16
• SCEV met een maatschappelijk kapitaal van : 172 810 €
• Verantwoordelijke publicatie : Sébastien FRÉZIER
• RCS Reims : 437 912 918
• SIRET : 437 912 918 00012
• APE : 0121Z
• Intracommunautaire btw : FR60437912918
• Accijnsnr.: FR 005 379E 0003
• E mail : info@champagne-frezier.com
• Website : www.champagne-frezier.com
• RM 28525-01

Ontwerper van de website:
• Handelsnaam : Sébastien FRÉZIER
• Adres : 50 Rue Gaston POITTEVIN- 51530 - Monthelon
• Telefoon : +33 (0)3 26 59 70 16
• E mail : sebastien@champagne-frezier.com


Copyright foto's: Fotoarchief Familie FRÉZIER

Intellectuele eigendom:: Toegang tot de website: www.champagne-frezier.com verleent u het recht om deze website privé en niet-exclusief te gebruiken. Alle elementen die op deze website worden weergegeven, met inbegrip van meer bepaald de teksten, foto's, infographics, logo's, merken, enz., zijn werken in de zin van het Wetboek Intellectuele Eigendom. Bijgevolg is elke gehele of gedeeltelijke voorstelling, reproductie of aanpassing die zou gebeuren zonder de toestemming van de auteurs of hun rechthebbenden, onwettig.

Onbeschikbaarheid van de website: Champagne FRÉZIER verbindt zich ertoe om al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat de gebruikers op om het even welk ogenblik toegang hebben tot de website. Indien de website niet toegankelijk is, kan Champagne FRÉZIER niet aansprakelijk worden gesteld om welke reden dan ook.

.
GDPR
Wij verbinden ons ertoe om een privacybeleid toe te passen dat uw persoonsgegevens beschermt.
We verzamelen en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die we nodig hebben in het kader van onze activiteit, nl. de commercialisering van champagne.
We kunnen verschillende categorieën van persoonsgegevens van u inzamelen, meer bepaald:
- identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, post- en e-mailadres)
- identificatie- en authenticatiegegevens op onze website (technische logs, IP-adres, leeftijd)
- gegevens in verband met uw gewoontes en voorkeuren inzake de consumptie van champagne
- gegevens in verband met uw interactie met ons (briefwisseling, e-mails, op onze website of op onze pagina's op de sociale netwerken)

Het inzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door:
- het feit dat ze noodzakelijk zijn om de verkoopovereenkomst die we met u afsluiten, uit te voeren;
- de toestemming die u geeft op het ogenblik dat u ze ons meedeelt;
- onze wettelijke handelsverplichtingen en in het bijzonder onze verplichtingen inzake de verkoop van alcohol;
- onze gegronde belangstelling om onze klanten en hun voorkeuren te kennen, zodat we onze verkoop kunnen doen toenemen, onze communicatie kunnen personaliseren, ons risicobeheer kunnen optimaliseren en, eventueel, onze belangen voor het gerecht kunnen verdedigen.

We implementeren organisatorische, software-, technische en fysische middelen waarmee de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd kunnen worden, om te vermijden dat ze beschadigd of gewist worden of dat onbevoegde derden er toegang toe verschaffen.
We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen te kunnen naleven, of voor een langere duur rekening houdende met de verplichtingen inzake bedrijfsvoering, beheer en klantrelaties.
De toegang tot uw gegevens wordt beperkt tot de personeelsleden van ons wijnbouwbedrijf, die een geheimhoudingsplicht hebben en uw gegevens alleen mogen gebruiken in overeenstemming met onze contractuele bepalingen en de van kracht zijnde wetgeving.
Behalve aan de transporteur die eventueel uw bestellingen levert, verbinden wij ons ertoe om uw gegevens niet aan derden te verkopen of te verhuren en hen zonder uw voorafgaande toestemming geen toegang ertoe te verschaffen, tenzij we er om een wettelijke reden (wettelijke verplichting, fraudebestrijding, uitoefening van het recht op verdediging, enz.) toe genoodzaakt zijn. We delen uw gegevens ook niet mee buiten de Europese Unie.
In overeenstemming met de van kracht zijnde bepalingen van de wet "informatica en vrijheden" van 6 januari 1978 en vanaf 25 mei 2018, en van Europese verordening nr 2016/679/EU van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer daarvan, hebt u het recht om toegang te verschaffen tot deze gegevens, ze te verbeteren, ze over te dragen en te wissen, of nog, om de verwerking van deze zelfde gegevens te beperken.
Verder kunt u zich om wettelijke redenen verzetten tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben. Om uw rechten uit te oefenen kunt u zich per post of via e-mail tot ons wijnbouwbedrijf richten. U kunt bij het Inspectoraat gegevensbescherming een klacht indienen, indien u oordeelt dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, een inbreuk is op deze reglementering. Indien u bijkomende informatie wenst over uw rechten en in het bijzonder over dit laatste recht, verwijzen we u naar de website van de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.